Kosovo Management Institute (KMI) shpall konkurs për 11 pozitat e mëposhtëme:


1. Zyrëtar/e për çështje administrative 

Vendi i Punës: Prishtinë

Paga: E negociueshme, varësisht nga përgatitja dhe kualifikimi individual.

Kohëzgjatja e kontratës: Një vjeqare me tre muaj periudhë provuese dhe mundësi vazhdimi për periudhë më të gjatë kohore në vartësi të performancës.

Detyrat Kryesore: Ofrimi i shërbimeve specifike profesionale administrative për nevoja të Institutit Kosovar për Menaxhim Mirëmbajtja, zhvillimi dhe avancimi i raporteve bashkëpunuese me partnerë strategjikë dhe mekanizma institucional lokal e ndërkombëtar.

Kualifikimi minimal i nevojshëm: Bachelor ose Master profesional ose shkencor i përfunduar në drejtimin menaxhim, administrim biznesi, administrate publike ose shkenca juridike/politike.

Njëkohësisht kërkohet që për fushat relevante të interesuarit të posedojnë kualifikime dhe çertifikata shtese kualifikuese të njohura ndërkombëtarisht.

Ekspertizë dhe eksperiencë të vazhdueshme në fushat relevante; njohje e shkëlqyeshme e Gjuhës Angleze; aftësi të mira prezantuese dhe komunikuese në të folur dhe në të shkruar; njohje të mirë të Microsoft Office dhe aftësi të mira për menaxhimin e kohës dhe aktiviteteve;


2. Koordinator /e të Projekteve                                                                                                                                             

Vendi i Punës: Instituti Kosovar per Menaxhim, Prishtinë

Paga: E negociueshme, varësisht nga përgatitja dhe kualifikimi individual.

Kohëzgjatja e kontratës: Një vjeqare me tre muaj periudhë provuese dhe mundësi vazhdimi për periudhë më të gjatë kohore në vartësi të performancës.

Detyrat Kryesore: Koordinimi i projekte përkatëse në Institucione Shtetërore në nivel qendror dhe lokal, të financuara nga Institucione të ndryshme vendore e ndërkombëtare përfshirë Komisionin Europian, Bankën Botërore, BERZH-in dhe donatorët tjerë.

Përgatitja e projekt propozimeve të ndryshme për projekte zhvillimore dhe zbatimi i tyre ne bashkëpunim me partnerët dhe mekanizmat Institucional Ndërkombëtar prezent dhe jo prezent në Kosovë.

Mirëmbajtja, zhvillimi dhe avancimi i raporteve bashkëpunuese me partnerë strategjikë dhe mekanizma institucional lokal e ndërkombëtar. Mirëmbajtja, zhvillimi dhe avancimi i raporteve bashkëpunuese me partnerë strategjikë dhe mekanizma institucional lokal e ndërkombëtar.

Kualifikimi minimal i nevojshëm: Bachelor ose Master profesional ose shkencor i përfunduar në drejtimin menaxhim, administrim biznesi, administrate publike ose shkenca juridike/politike.

Njëkohësisht kërkohet që për fushat relevante të interesuarit të posedojnë kualifikime dhe çertifikata shtese kualifikuese të njohura ndërkombëtarisht.

Ekspertizë dhe eksperiencë të vazhdueshme në fushat relevante; njohje e shkëlqyeshme e Gjuhës Angleze; aftësi të mira prezantuese dhe komunikuese në të folur dhe në të shkruar; njohje të mirë të Microsoft Office dhe aftësi të mira për menaxhimin e kohës dhe aktiviteteve;


3. Agjent të shitjes (5 vende të punës)

Vendi i Punës: Instituti Kosovar per Menaxhim, Prishtinë

Paga: E negociueshme, pagë bazë ose përqindje.

Kohëzgjatja e kontratës: Tre vjeqare me tre muaj periudhë provuese dhe mundësi vazhdimi për periudhë më të gjatë kohore në vartësi të performancës.

Detyrat Kryesore: Ofrimi i shërbimeve specifike të promovimit dhe të shitjes së shërbimeve dhe produkteve të ndryshme për klientë të Institutit Kosovar për Menaxhim.

Kualifikimi minimal i nevojshëm: Studente nga vitet e fundit te studimeve ose nivel bachelor i përfunduar në drejtimin e shitjes, marketingut, menaxhimit, administrimit të biznesit, administratës publike ose të ngjashme.

Përveç shkathtësive të tyre të gjithë agjentëve të pranuar do iu ofrohet trajnim intensiv në shkathtësitë prezantuese, komunikuese, të targetimit të klientëve, promovimit të shërbimeve/produkteve, përfaqësimit të bendeve, shitjes dhe menaxhimit të klientëve.

Ekspertizë dhe eksperiencë të vazhdueshme në fushat relevante; njohje e shkëlqyeshme e Gjuhës Angleze; aftësi të mira prezantuese dhe komunikuese në të folur dhe në të shkruar; njohje të mirë të Microsoft Office dhe aftësi të mira për menaxhimin e kohës dhe aktiviteteve;


4. Asistent/e Ekzekutive

Vendi i Punës: Instituti Kosovar per Menaxhim, Prishtinë

Paga: E negociueshme

Kohëzgjatja e kontratës: Tre vjeqare me tre muaj periudhë provuese dhe mundësi vazhdimi për periudhë më të gjatë kohore në vartësi të performancës.

Detyrat Kryesore: Komunikimi i vazhdueshëm me klientë, prezantimi i shërbimeve te dhe përfaqësimi i KMI ne nivele dhe rangje te ndryshme vendore dhe ndërkombëtare

Monitorimi i tenderëve vendore dhe ndërkombëtar lidhur me sherbime te konsulences zhvillimore, pranimi i dokumentacionit tenderues dhe draftimi i projekt propozimeve për shërbime zhvillimore konsulente për klientë varësisht nga nevoja dhe kërkesa e tyre.

Kualifikimi minimal i nevojshëm:  Përgatitja Universitare është e mirëseardhur, eksperienca e vazhdueshme relevante; njohje të mirë të Gjuhës Angleze; aftësi të mira prezantuese dhe komunikuese në të folur dhe në të shkruar; njohje të mirë të Microsoft Office dhe aftësi të mira për menaxhimin e kohës dhe aktiviteteve.


5. Praktikant /e (3 vende të punës)

Vendi i Praktikës: Instituti Kosovar per Menaxhim, Prishtinë

">Kompensimi: Shpenzimet mujore të mbuluara

Kualifikimi minimal i nevojshëm: Të gjithë studentët të cilët kanë notë mesatare të mirë në studimet e tyre dhe njëkohësisht posedojnë shkathtësi të mira komunikuese, njohuri mesatare të gjuhës angleze si dhe njohuri themelore të funksionimit të biznesit.

Praktikantët të cilët tregohen të suksesshëm gjatë mbajtjes së praktikës tre mujore iu mundësohet punësimi afatgjatë në IKM dhe iu financohet zhvillimi i tyre i mëtutjeshëm.


Imformata shtesë:

Te gjithë të interesuarit të cilët në plotëni i plotësojnë kriteret e lartëcekura luten që CV-të e tyre me një foto personale dhe një letër motivuese ti dërgojnë në e-mailin [email protected] më së largu deri me datën 15/09/2016 në ora 12:00. Informata më të hollësishme lidhur me IKM-në dhe fushëveprimtarinë e saj mund të gjeni në ueb faqën: www.kmi-rks.com

Vërejtje:

Aplikantët nga Republika e Shqipërisë, si dhe studentët e sapo diplomuar dhe kthyer nga USA apo vendet e Europës inkurajohen për të aplikuar!