Roli dhe rëndësia e Autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e Konfliktit të interesit në Institucionet Publike në Kosovë

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike