Konsulenë Sektoriale

Ne kuader të konsulencës profesionale sektoriale, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët, institucionet publike, bizneset, organizatat jo qeveritare dhe qeveritare lokale e ndërkombëtare, Instituti Kosovar për Menaxhim i vetem apo në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar ofron konsulencë profesionale për qështje të caktuara
profesionale/specifike si p.sh:
 Administratë dhe Financa
 Qeverisje dhe zhvillim lokal
 Edukim dhe promovim të punësimit
 Administratë Publike dhe Resurse Njerëzore
 Legjislacion
 Qeverisje lokale
 Bujqësi dhe zhvillim Rural
 Energji dhe burime të ripërtritshme
 Ambient
 Kulturë, etj.