Nga data 14 – 17 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Zhvillimi dhe menaxhimi eficent i proceseve e sherbimeve administrative zyretare

Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative