Hartimi i raporteve, shkresave zyrtare, Administrimi i punëve në zyre dhe Arkivimi i dokumentave / dosjeve

Menaxhimi i pergjithshëm dhe ai financiar i projekteve të huamarrjes nga Banka Botërore në Kosovë

E – prokurimi dhe vleresimi i ofertave ne menyre elektronike

Hello world!