Hartimi i raporteve, shkresave zyrtare, Administrimi i punëve në zyre dhe Arkivimi i dokumentave / dosjeve

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?
Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen keto tema:

– Plani Kontabël i Qeverisë;

– Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (IPSAS);

– Statistikat Financiare Qeveriate (GFS 2014);

– Klasifikimi i drejt i buxhetit dhe shpenzimeve bazuar në standardet ndërkombtare;

– Procesi i prokurimit dhe ndërlidhja me SIMFK;

– Barazimi i regjistrave kontabël në SIMFK;

-Raportimi Financiar dhe Menaxhimi i pasurive.

Gjithashtu gjatë trajnimit do të laborohen punë praktikë me pjesëmarrsit për secilën prej temave në funksion të zbatimit të legjislacionit primar dhe sekondar, standardet e kontabilitetit dhe praktikat e mira.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?
Të gjithë drejtorëve, udhëheqësve dhe zyrtarëve të ndryshëm të institucioneve publike, auditorëve të brendshëm, zyrtarëve ose menaxherëve kryesor financiar, përfshirë zyrtarët e buxhetit, financave, zyrtarët e prokurimit, zyrtarët certifikues, aprovues dhe zotues, apo zyrtarët tjerë relevantë të institucioneve qeveritare qendrore dhe lokale, autoriteteve, agjencioneve ose autoriteteve tjera qendrore, rajonale, komunale ose ekzekutive të cilët ushtrojnë kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative-publike, bordeve menaxhuese, organizatave, drejtorëve të departamenteve ose zyrtarëve të ndryshëm si dhe të gjithë zyrtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me ekzekutimin e buxhetit dhe raportimin financiar respektivisht menaxhimin e financave publike në Kosovë.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?
Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 850 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: përfshihet:udhetimi nga Prishtina në Dubrovnik dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel në Dubrovnik me mëngjes, drekë dhe darkë materjali i trajnimit, trajnimi, certifikata e trajnimit, kafet gjatë pauzave të kafës sipas programit dhe agjendës së trajnimit , një vizitë në pjesën e vjetër të qytetit dhe një vizitë në qytetin e Cavtatit, tarifa e vizes dhe sigurimi shendetsor ne Dubrovnik.

Imformata shtese:
Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të akomodimit dhe procedimit te vizave në Dubrovnik, Kroacii, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 12/02/2019 në ora 12.00.

K E S H I L L E S P E C I F I K E:

Nëse dëshironi që të mos vareni nga pranimi i ftesave në formën fizike apo përmes provajderëve të email adresave tuaja, por të njëjtat ti pranoni menjeherë që në momentin e shpalljes së tyre, në menyrë shumë të shpejtë, të sigurtë dhe krejtesisht të drejtperdrejt elektronike, ju lutem që të klikoni në web adresen https://www.kmi-rks.com/downloads dhe të shkarkoni:

Aplikacionin për informim për platformën Microsoft Windows:

Përmes shkarkimit të këtij aplikacioni ju krijoni një llogari tuajën individuale përmes së cilës pranoni në inbox-in tuaj personal të gjitha ftesat e trajnimeve të radhës që në momentin e shpalljes se tyre, siguroheni se në cdo kohe do të keni qasje në informata dhe materjale të trajnimeve të ndjekura nga ju, lehtesoni/thjeshtesoni procesin e rezervimit të pjesmarrjes tuaj në trajnime dhe krejt në fund përmes shkarkimit të këtij aplikacioni ju gjithmonë do të jeni të azhurnuar respektivisht informuar për organizimin e të gjitha trajnimeve dhe vizitave studimore të radhes në të gjithë botën!

Ju faleminderit per mirekuptimin dhe bashkepunimin tuaj!

KMI—Departamenti për Trajnim, Zhvillim dhe Vizita Studimore

Tags:
Comments