Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Administrimi i punëve në zyre, Komunikimi me publikun, klasifikimi i dokumentacionit, transporti dhe logjistika

Prokurimi publik dhe Prokurimi elektronik

Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Zbatimi i kërkesave ligjore për Menaxhimin e financave publike, llogaridhënja financiare dhe zbatimi i rekomandimeve të Auditimit

Prokurimi publik dhe Prokurimi elektronik

Zbatimi i kërkesave ligjore për Menaxhimin e financave publike, llogaridhënja financiare dhe zbatimi i rekomandimeve të Auditimit

Qeverisja Korporative, raportimi dhe Vlerësimi i performancës në Ndërmarrje Publike

Roli dhe rëndësia e Autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e Konfliktit të interesit në Institucionet Publike në Kosovë