KALENDARI I TRAJNIMEVE PER MUAJIN SHKURT 2020

Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Ligji për Zyrtarët Publik-risitë dhe ndryshimet në shërbimin civil/Administratën Publike në Republikën e Kosovës

Menaxhimi i financave për projektet e huamarrjes nga Banka Botërore

Ekzekutimi i buxhetit dhe menaxhimi i pasurive nga Organizatat Buxhetore

Barazimi dhe mbyllja e avanceve sipas procedurave të Thesarit

Barazimi dhe mbyllja e avanceve sipas procedurave të Thesarit

Menaxhimi i Institucioneve Shëndetësore / klinikave në Kosovë

Menaxhimi i prokurimit sipas procedurave të Bankës Botërore

Hartimi i raporteve, shkresave zyrëtare, Administrimi i punëve në zyre dhe klasifikimi i dokumentacionit