Komunikimi me publikun dhe media, hartimi i raporteve dhe Administrimi i zyrës

Zbatimi i kerkesave ligjore për Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhënja Financiare

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike

Shqyrtimi i ankesave dhe procedurave Administrative në shërbimin civil

Rregullat dhe procedurat e reja të Ministrisë së Financave për Ekzekutimin e Buxhetit

Roli dhe rëndësia e Autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e Konfliktit të interesit në Institucionet Publike në Kosovë

Risitë dhe ndryshimet në shërbimin civil / Administratën Publike sipas Ligji për Zyrtarët Publik

Cikli i prokurimit dhe menaxhimi i kontratave publike

Kontabiliteti në Financat Publike dhe shfrytëzimi i GFSM 2014 dhe IPSAS nga Organizatat Buxhetore

Menaxhimi i resurseve njerëzore dhe vlerësimi i performancës në Institucionet Publike në Kosovë