Risitë dhe ndryshimet në shërbimin civil / Administratën Publike sipas Ligji për Zyrtarët Publik

Nga data 27 – 30 Shtator 2019, ne Dubrovnik, Kroaci

 

Çfarë do të përmbajë programi i  trajnimit?                                                                                                      

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen keto tema: 

Þ Legjislacioni për zyrtarët publik, risitë dhe ndryshimet;, kategoritë e të punësuarëve sipas legjislacionit të ri ;

Þ Kërkesat e përgjithshme/Kriteret bazë për themelimin e marrëdhënies së punës ;

Þ Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore/kompetencat e shtuara ;

Þ Të drejtat dhe detyrimet e zyrtarit publik , klasifikimi i pozitave të punës në shërbimin civil;

Þ Procedura e pranimit, lëvizja brenda kategorisë dhe ngritja në detyrë ;

Þ Pranimi dhe emërimi në pozitat e kategorisë së lartë drejtuese;

Þ Përgjegjësia disiplinore, shkeljet disiplinore dhe masat disiplinore;

Þ E drejta e ankesës, shuarja e Komisionit te Ankesave, ndryshimet dhe risitë;

Þ Pezullimi i marrëdhënies së punës në shërbimin civil dhe efektet e pezullimit

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?                                                                                                                                                      

Të gjithë drejtorëve, udhëheqësve dhe zyrtarëve të ndryshëm të institucioneve publike, zyrtarëve ose menaxherëve kryesor përfshirë zyrtarët e  persone;lit, ligjor, administrates apo zyrtarët tjerë relevantë të institucioneve që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me shërbimin civil në Koosvë

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 850 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: udhetimi nga Prishtina në Dubrovnik dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel në Dubrovnik me mëngjes, drekë dhe darkë materjali i trajnimit, trajnimi, certifikata e trajnimit, kafet gjatë  pauzave të kafës sipas programit dhe agjendës së trajnimit , një vizitë në pjesën e vjetër të qytetit, një vizitë në  qytetin e Cavtatit, tarifa e vizes dhe sigurimi shendetsor ne Dubrovnik.

Informata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të procesimit te vizave  dhe akomodimit në Dubrovnik, Kroaci, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 13/09/2019  në ora 12.00.

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin  relevant mund të kontaktoni në kontaktet e   mëposhtme:   Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com  ose web              faqës:   www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rr. Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08,  Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”, Prishtine,  10 000, Republika e  Kosovës.

SHKARKO FTESEN – LIGJI PER ZYRTARET PUBLIK

 

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.