Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Komunikimi me publikun, hartimi i raporteve dhe Administrimi i zyrës, operacioneve (Aktivitetet operative)

Ekzekutimi, raportimi dhe performanca e buxhetit në tre mujorin e fundit të vitit

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike

Roli dhe rëndësia e Autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e Konfliktit të interesit në Institucionet Publike në Kosovë

Planifikimi, raportimi dhe mbyllja e vitit fiskal nga Organizatat buxhetore

Shqyrtimi i ankesave dhe procedura administrative në shërbimin civil

Hartimi i shkresave, raporteve, Administrimi i punëve në zyre, arkivimi i dokumentacionit, transporti dhe logjistika

Planifikimi, menaxhimi, raportimi dhe ekzekutimi i buxhetit

Roli dhe rëndësia e Autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e Konfliktit të interesit në Institucionet Publike në Kosovë