Hartimi i shkresave, raporteve, Administrimi i punëve në zyre, arkivimi i dokumentacionit, transporti dhe logjistika

Nga data 7 – 10 Nëntor 2019, në Durrës, Shqipëri

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen keto tema:

1. Hartimi i shkresave, raporteve;
2. Administrimi i puneve ne zyre,
3. Dokumentacioni zyrtar, klasifdikimi i dokumentacionit,
4. Arkivimi dhe asgje simi i dokumenteve zyrtare fizik dhe elektronik,
5. Ruajtja fizike dhe elektronike e komunikimit zyrtar,
6. Menaxhimi i transportit, Logjistika,
7. Hartimi i raportit.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë zyrtarëve të ndryshëm të nivelit professional, teknik dhe administrative të institucioneve publike qendrore dhe lokale, autoriteteve, agjencioneve ose autoriteteve tjera qendrore, rajonale, komunale ose ekzekutive të cilët ushtrojnë kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative publike, ndërmarrjeve publike si dhe të gjithë zyrtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me draftimin, strukturimin shkruarjen e raporte ve, administrimin efikas te zyres , zyrtareve te arkives, transportit dhe logjistikes.

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 530 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet:  transporti nga Prishtina në Hotel në Durrës, dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel, mëngjësi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi dhe certifikata e trajnimit dhe aktivitetet tjera relevante, sipas programit dhe agjendës së trajnimit.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të akomodimit në Durrës, Mal i Zi, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  5/11/ 2019  në ora 12.00.     

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të kontaktoni në kontaktet e mëposhtme:   Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com &  aajvazi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9 afër restaurant “Pishat”,  Prishtine, 10 000, Republika e Kosovës.

Shkarko ftesen -Hartimi i raporteve

 

Comments