Kontabiliteti në Financat Publike dhe shfrytëzimi i GFSM 2014 dhe IPSAS nga Organizatat Buxhetore

Nga data 27 – 30 Mars 2020, në Dubrovnik, Kroaci

 

Çfarë do të përmbajë programi i  trajnimit?      

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen keto tema: 

– Plani Kontabël i Qeverisë;

– Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (IPSAS);

– Statistikat Financiare Qeveriate (GFS 2014);

– Klasifikimi i drejt i buxhetit dhe shpenzimeve bazuar në standardet ndërkombtare;

– Procesi i prokurimit, menaxhimi i kontratave dhe nderlidhja me SIMFK;

– Barazimi i regjistrave kontabël në SIMFK;

-Raportimi Financiar dhe Menaxhimi i pasurive ;

-Regjistrimi dhe raportimi i pasurive kapitale nepermes SIMFK dhe e-Pasuria nga organizatat buxhetore.

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?                                                                                                                                           

Të gjithë drejtorëve, udhëheqësve dhe zyrtarëve të ndryshëm të institucioneve publike, auditorëve të brendshëm, zyrtarëve ose menaxherëve kryesor financiar, përfshirë zyrtarët e buxhetit, financave, zyrtarët e prokurimit, zyrtarët  certifikues, aprovues dhe zotues, apo zyrtarët tjerë relevantë të institucioneve qeveritare qendrore dhe lokale, autoriteteve, agjencioneve ose autoriteteve tjera qendrore, rajonale, komunale.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: udhetimi nga Prishtina në Dubrovnik dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel në Dubrovnik me mëngjes, drekë dhe darkë materjali i trajnimit, trajnimi, certifikata e trajnimit, kafet gjatë  pauzave të kafës sipas programit dhe agjendës së trajnimit , një vizitë në pjesën e vjetër të qytetit, një vizitë në  qytetin e Cavtatit, tarifa e vizes dhe sigurimi shendetsor ne Dubrovnik.

Informata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të procesimit te vizave  dhe akomodimit në Dubrovnik, Kroaci, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 13/03/2020  në ora 12.00.

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin  relevant mund të kontaktoni në kontaktet e   mëposhtme: Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com  ose web faqës:   www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rr. Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08,  Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”, Prishtine,  10 000, Republika e  Kosovës.

Shkarko ftesen: KFP=13D

Tags:
Comments