E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike

Menaxhimi i resurseve njerëzve dhe Vlerësimi i performancës në Institucionet Publike në Kosovë

Planifikimi, raportimi dhe mbyllja e vitit fiskal nga Organizatat buxhetore

Menaxhimi i kontratave Publike dhe prokurimi

Risitë dhe ndryshimet në shërbimin civil / administratën publike sipas Ligjit për zyrtarët Publik

Hartimi i legjislacionit Sekondar në Institucione Publike

Raportimi financiar sipas standarteve më të mira Ndërkombëtare

Administrimi i punëve në zyre, Komunikimi me publikun, klasifikimi i dokumentacionit, transporti dhe logjistika

Shqyrtimi i ankesave dhe procedura administrative në Shërbimin Civil