Raportimi financiar sipas standarteve më të mira Ndërkombëtare

Nga data 27 – 30 Nëntor 2019, në Tiranë, Shqipëri

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi  do të shtjellohet komplet procedura dhe metodologjia e ekzekutimit të buxhetit dhe e raportimit financiar në përputhshmëri të plotë me legjislacionin primar dhe sekondar pëer menaxhimin e Financave Publike në Republikën e Kosovës dhe sipas parimeve dhe standardëve më të mira ndërkombëtare. Gjithashtu gjatë trajnimit do të elaborohen raste konkrete që kanë të bëjnë me teknikat më të mira mbi procesin e ekzekutimit të buxhetit dhe raportimit financiar dhe të njejtat do të  komentohen edhe në aspektin teorik, që d.m.th: së element mjaft me rëndësi që e karaktërizon këtë  trajnim është kombinimi i pjësës praktike dhe tëorisë së ëkzekutimit të buxhëtit dhe e raportimit financiar në Rëpublikë n ë Kosovës.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë  drejtorëve të departamenteve, udhëheqësve dhe zyrtarëve të ndryshëm të institucioneve publike, drejtorëve të administratës, menaxherëve (zyrëtarëve) kryesor financiar, zyrëtarëve të buxhetit dhe                       financave zyretareve autorizues, shpenzues, certifikues, auditoreve te brendshem, apo zyrtarëve tjerë                          relevantë të institucioneve qendrore dhe lokale, agjencioneve ose autoriteteve tjera qendrore, rajonale,               komunale ose ekzekutive të cilët ushtrojnë kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative,                                        administrative-publike,  bordeve menaxhuese, organizatave,  ose zyrtarëve të ndryshëm që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me procesin e planifikimit të buxhetit, menaxhimit financiar dhe kontrollit të                                shpenzimeve në kuadër të Institucioneve Publike në Kosovë.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 555 EUR.

Në koston e trajnimit përfshihet :  transporti nga Prishtina për në Tiranë dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel në  Tiranë, mëngjesi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi, certifikimi dhe vizita  relevante sipas            programit të qëndrimit në Shqipëri.

Informata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit dhe akomodimit në Tiranë, Shqipëri të gjithë të
interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  22/11/ 2019 në ora 12.00.

Megjithatë , për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund te kontaktoni në  kontaktet e më  poshtme: Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose në zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e  Kosovës.

Shkarko ftesen – Tirane 2

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.