Nga data 14 – 17 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Zhvillimi dhe menaxhimi eficent i proceseve e sherbimeve administrative zyretare

Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Administrimi i punëve në zyre, Komunikimi me publikun, klasifikimi i dokumentacionit, transporti dhe logjistika

Prokurimi publik dhe Prokurimi elektronik

Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Zbatimi i kërkesave ligjore për Menaxhimin e financave publike, llogaridhënja financiare dhe zbatimi i rekomandimeve të Auditimit

Prokurimi publik dhe Prokurimi elektronik

Zbatimi i kërkesave ligjore për Menaxhimin e financave publike, llogaridhënja financiare dhe zbatimi i rekomandimeve të Auditimit