Administrimi i punëve në zyre, Komunikimi me publikun, klasifikimi i dokumentacionit, transporti dhe logjistika

Ekzekutimi i buxhetit dhe menaxhimi i pasurive nga Organizatat Buxhetore

Ligji për Zyrtarët Publik-risitë dhe ndryshimet në shërbimin civil/Administratën Publike në Republikën e Kosovës

Diplomacia dhe sjella etike zyrtare sipas Standarteve protokulare të zyrtarëve të lartë të Institucioneve Publike

Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Kontabiliteti në Financat Publike dhe shfrytëzimi i GFSM 2014 dhe IPSAS nga Organizatat Buxhetore

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike

Planifikimi buxhetor, ekzekutimi i buxhetit dhe respektimi i klasifikimit ekonomik dhe funksional

Roli dhe rëndësia e Autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e Konfliktit të interesit në Institucionet Publike në Kosovë

Roli dhe rëndësia e Autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e Konfliktit të interesit në Institucionet Publike në Kosovë