Diplomacia dhe sjella etike zyrtare sipas Standarteve protokulare të zyrtarëve të lartë të Institucioneve Publike

Nga data 27 – 30 Mars 2020, në Dubrovnik, Kroaci

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohet komplet procesi i sjelljes, etikës, perfaqesimit institucional e diplomatik, respektimit te protokoleve zyretare dhe veprimeve të zyrtrëve institucionalë gjate vizitave/perfaqesimeve          institucionale apo te  karaktereve diplomatike sipas standardeve protokolare diplomatike ndërkombetare dhe procesi I komunikimit me publikun ne kuader të Institucioneve Publike, duke përfshi bazën juridike e veprimtarisë së shërbimit të jashtëm, misionet diplomatikie, roli, funksioni dhe mbyllja, emerimet etj.

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë udheheqesve te Ministrive te linjes, zevendes ministrave dhe zyrtareve te larte institucional e               diplomatik, sekretareve te pergjithshem, kryeshefave ekzekutiv te agjencive rregullatore dhe ekzekutive,         Kryetareve te komunave, drejtoreve te departamenteve/drejtorive, drejtoreve te bordeve, zyrtareve te                   protokolit e atyre te perfaqesive diplomatike dhe zyretareve tjere pergjegjes te cilet ne nje apo forme tjeter kane te bejne me perfaqesimin e vendit ne nivel institucional apo diplomatic dhe drejtorëve ose udhëheqësve të zyrave për informim publik dukë përfshirë zyrtarët për informim publik qe kanë të bëjnë me informimin publik, mirëmbajtjen e mardhënieve me publikun dhe paraqitjen e tyre para publikut.

 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: udhetimi nga Prishtina në Dubrovnik dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel në Dubrovnik me mëngjes, drekë dhe darkë materjali i trajnimit, trajnimi, certifikata e trajnimit, kafet gjatë  pauzave të kafës sipas programit dhe agjendës së trajnimit , një vizitë në pjesën e vjetër të qytetit, një vizitë në  qytetin e Cavtatit, tarifa e vizes dhe sigurimi shendetsor ne Dubrovnik.

Informata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të procesimit te vizave  dhe akomodimit në Dubrovnik, Kroaci, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 13/03/2020  në ora 12.00.

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin  relevant mund të kontaktoni në kontaktet e   mëposhtme: Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com  ose web faqës:   www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rr. Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08,  Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”, Prishtine,  10 000, Republika e  Kosovës.

Shkarko ftesen: DP-15D

Tags:
Comments