Përfitimet nga transparenca / raportimi fiskal dhe Menaxhimi i rreziqeve

Menaxhimi i resurseve njerëzore dhe vlerësimi i performancës në Institucionet Publike në Kosovë

Mbrojtja e të Dhënave Personale në Institucione Publike dhe Private

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike

Ndryshimi i procedurës për avance dhe petty kesh sipas procedures së Thesarit

Kontrolli i brendshëm, auditimi financiar dhe i performancës

Cikli buxhetir dhe komponentat e tij kryesorë, procedurat për planifikimin efektiv të buxhetit, shpenzimet dhe raportimi

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike