E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike

Ndryshimi i procedurës për avance dhe petty kesh sipas procedures së Thesarit

Kontrolli i brendshëm, auditimi financiar dhe i performancës

Cikli buxhetir dhe komponentat e tij kryesorë, procedurat për planifikimin efektiv të buxhetit, shpenzimet dhe raportimi

Hartimi i raporteve, shkresave zyrtare, Administrimi i punëve në zyre dhe Arkivimi i dokumentave / dosjeve

Menaxhimi i pergjithshëm dhe ai financiar i projekteve të huamarrjes nga Banka Botërore në Kosovë

E – prokurimi dhe vleresimi i ofertave ne menyre elektronike

Hello world!

Land lights let be divided

Seasons over bearing air