Zbatimi i kërkesave ligjore për Menaxhimin e financave publike, llogaridhënja financiare dhe zbatimi i rekomandimeve të Auditimit

Nga data 11 – 14 shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Gjatë këtij trajnimi do të trajtohet:

  1. Kërkesat e Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike për zbatimin e funksionit të Zyrtarit Kryesorë Financiar në Organizatën Buxhetore.
  2. Përgjegjesitë e Zyrtarit Kryesor Financiar në Planifikimin Buxhetor, Ekzekutim dhe Raportim Financiar të Organizates Buxhetore.
  3. Menaxhimi i Financave Publike si një mjet i rëndësishëm për zbatimin e politikave publike.
  4. Cikli buxhetor dhe komponentat e tij kryesorë, procedurat për planifikimin efektiv të buxhetit,
  5. Vlersimi i nevojave për financim dhe kostimi,
  6. Kuptimi dhe menaxhimi i të ardhurave/ shpenzimeve qeveritare dhe sistemi i menaxhimit,
  7. Nivelet e kontrollit gjate shpenzimit të parasë publike,
  8. Menaxhimi i paradhënjeve (avancet), regjistrimet në SIMFK, arsyetimet/shpenzimet në kode përkatese dhe barazimi sipas legjislacionit në fuqi,
  9. Menaxhimi i pasurisë kapitale (jo financiare) qeveritare sipas Rregulles financiare të MF dhe mirembajtja e regjistrave kontabel nëpermes SIMFK dhe e-Pasuria.
  10. Raportimi Financiar sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik duke zbatiar Rregullen financiare të Ministrise se Financave për Raportim Financiar të OB-ve.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë drejtorëve të udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve financiar dhe zyrëtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me financa publike respektivisht dhe monitorimin e tyre sipas legjislacionit ne Kosovë.

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 599,00 EUR.

Në koston e trajnimit përfshihet:  transporti nga Prishtina në Durrës, Shqipëri. Akomodimi në hotel në Durrës me mëngjes, drekë dhe darke, materjali i trajnimit, trajnimi dhe kthimi nga Durrësi në Prishtinë.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit te akomodimit në Durres, Shqiperi, të gjithë të    interesuarit  janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  09/09/2020 në ora 12.00.

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të  kontaktoni në kontaktet e  mëposhtme:  Tel: 038 24 77 42; Mob: 044 312 601, apo përmes e-mailit:  info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre:   Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, Prishtine,  10 000, Republika e Kosovës.

Ftesa e trajnimit – Durres

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.