Prokurimi publik dhe Prokurimi elektronik

Nga data 11 – 14 shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Gjatë këtij trajnimi do të trajtohet:

  1. Rregullorja dhe udhezuesi operativ per Prokurim public 10.04.2019 ;
  2. Administrimi I llogarisë; Krijimi i njoftimit paraprak;  Zhvillimi i procedure së prokurimit;
  3. Zhvillimi i procedure së prokurimit përmes njoftimit paraprak; Informatat sqaruese;
  4. Pezullimi i procedures së prokurimit; Rishyrtimi i kërkesës për rishyrtim;  Korigjimi i procedures;
  5. Hapja e ofertave elektronike; Vlerësimi i ofertave elektronike si dhe ri – vleresimi;
  6. Njoftimi mbi vendimin e Autorritet kontraktues;
  7. Dhënia elektronike; Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
  8. Menaxhimi i Kontratës

Gjithashtu ne aspektin krejtesishte praktik do te trajtohen raste konkrete të pë rdorimit të e – prokurimit nga Autorritetet Kontraktuese në Kosovë në përputhshmëri me parakushtet dhe parametrat legjislativ më të fundit për Prokurim Publik.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Te gjithë   udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve dhe asistentëve të ndryshëm të prokurimit dhe zyrëtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me Prokurimin Publik respektivisht me draftimin, hartimin e kontratave, zbatimin dhe monitorimin e tyre sipas legjislacionit të Prokurimit Publik ne Kosovë.

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 599,00 EUR.

Në koston e trajnimit përfshihet:  transporti nga Prishtina në Durrës, Shqipëri. Akomodimi në hotel në Durrës me mëngjes, drekë dhe darke, materjali i trajnimit, trajnimi dhe kthimi nga Durrësi në Prishtinë.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit te akomodimit në Durres, Shqiperi, të gjithë të    interesuarit  janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  09/09/2020 në ora 12.00.

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të  kontaktoni në kontaktet e  mëposhtme:  Tel: 038 24 77 42; Mob: 044 312 601, apo përmes e-mailit:  info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre:   Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, Prishtine,  10 000, Republika e Kosovës.

Ftesa e trajnimit – E PROKURIMI

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *