Planifikimi, menaxhimi, raportimi dhe ekzekutimi i buxhetit

Nga data 7 – 10 Nëntor 2019, në Durrës, Shqipëri

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen keto tema:

  1. Menaxhimi i Financave Publike si një mjet i rëndësishëm për zbatimin e politikave publike;
  2. Cikli buxhetor dhe komponentat e tij kryesorë, procedurat për planifikimin efektiv të buxhetit;
  3. Kuptimi dhe menaxhimi i të ardhurave/ shpenzimeve qeveritare dhe sistemi i menaxhimi;
  4. Afatet kohore dhe nivelet e kontrollit gjate shpenzimeve nga organizatat buxhetore;
  5. Barazimi mujor dhe tremujor i organizatave buxhetore sipas procedure s se MF,
  6. Menaxhimi i paradhënjeve (avancet), regjistrimet në SIMFK, arsyetimet/shpenzimet në kode përkatese dhe barazimi sipas legjislacionit në fuqi;
  7. Menaxhimi i pasurisë kapitale (jo financiare) qeveritare sipas Rregulles financiare të MF dhe mirembajtja e regjistrave kontabel nëpermes SIMFK dhe e-Pasuria;
  8. Raportimi Financiar sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit & Hartimi dhe zbatimi i planeve të veprimit ;

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Te gjithë   udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve financiar dhe zyrëtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me financa publike respektivisht dhe monitorimin e tyre sipas legjislacionit ne Kosovë.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 530 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet:  transporti nga Prishtina në Hotel në Durrës, dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel, mëngjësi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi dhe certifikata e trajnimit dhe aktivitetet tjera relevante, sipas programit dhe agjendës së trajnimit.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të akomodimit në Durrës, Mal i Zi, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  5/11/ 2019  në ora 12.00.     

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të kontaktoni në kontaktet e mëposhtme:   Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com &  aajvazi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9 afër restaurant “Pishat”,  Prishtine, 10 000, Republika e Kosovës.

Shkarko ftesen – Financat publike

Comments