E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike

Komunikimi me publikun dhe media, hartimi i raporteve dhe administrimi i zyrës

Menaxhimi i resurseve njerëzore dhe vlerësimi i performancës në institucionet publike në kosovë

Ndryshimet në sistemin e pagave sipas ligjit të ri të pagave

Hartimi i raporteve, shkresave zyrtare, Administrimi i punëve në zyre dhe Arkivimi i dokumentave / dosjeve

Menaxhimi i pergjithshëm dhe ai financiar i projekteve të huamarrjes nga Banka Botërore në Kosovë

E – prokurimi dhe vleresimi i ofertave ne menyre elektronike

Hello world!