Ekzekutimi, raportimi dhe performanca e buxhetit në tre mujorin e fundit të vitit

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike