Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike