E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike