Zbatimi i kërkesave ligjore për Menaxhimin e financave publike, llogaridhënja financiare dhe zbatimi i rekomandimeve të Auditimit

Nga data 14 – 17 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Menaxhimi Institucional gjatë pandemisë Covid 19