Çfarë na dallon nga të tjerët?

Çfarë na dallon nga të tjerët?

Kosovo Management Institute aktualisht posedon me një grup prej mbi 85 ekspertë/trajner vendor dhe ndërkombëtar të fushave të ndryshme të angazhuar në përputhshmëri me dinamikën e programeve të trajnimeve dhe projekteve të caktuara. Ekspertët/Tranerët tanë gërshetojnë në formën më të mirë të mundshme ekspertizën e vazhdueshme për vite të tëra dhe njohurinë relevante në fusha të caktuara si dhe disa prej tyre tashmë janë të certifikuar nga organizatat e akredituara certifikuese ndërkombëtare si Sales & Marketing Executives International (http://www.smei.org), Këshilli Ndërkombëtar i Instituteve të Konsulencës Menaxheriale (The International Council of Management Consulting Institutes – ICMCI, http://www.icmci.org) si konsulent të certifikuar në menaxhim (CMC) respektivisht nga Organizata Evropiane e Cilësisë (EOQ, http://www.eoq.org) si Menaxher, Auditor të brendshëm dhe Auditor udhëheqës apo të jashtëm të Cilësisë sipas Standardit Ndërkombëtar ISO 9001: 2008.

Përveq kësaj të gjithë kanë tituj akademik & kualifikime ekstra superiore nga Universitete të ndryshme të njohura evropiane dhe më gjerë si dhe eksperiencë të vazhdueshme praktike dhe njohuri shumë të avancuara lidhur me secilën prej fushave apo qështjeve për të cilat ata janë të angazhuar në Institutin Kosovar për Menaxhim.

Kosovo Management Institute

1. Trajnim dhe Zhvillim

60%

2. Konsulencë Zhvillimore

80%

3. Hulumtime Zhvillimore

95%

4. Rekrutim te Punetoreve

95%

KMI

Ekspertët tanë janë ekspert të dëshmuar në ofrimin e shërbimeve të konsulencës për fusha relevante, respektivisht në zhvillimin dhe mbajtjen e programeve të ndryshme të trajnimeve për klientë dhe organizata të ndryshme publike e private në Kosovë, regjion dhe Evrope. Posedimi i trajnerëve/ekspertëve relevant më të kualifikuar, më me eksperiencë dhe më të mirë të mundshëm Kosovar dhe ndërkombëtar për qështje, projekte dhe trajnime të caktuara, na
mundëson zhvillimin e projekteve, shërbimeve dhe programeve kualitative, fleksibile dhe shumë specifike në lëmin e konsulencës, trajnimeve, hulumtimeve, analizave dhe rekrutimit të resurseve njerëzore për të gjithë institucionet publike, bizneset, organizatat lokale e ndërkombëtare.