Prokurimi elektronik – Sektori privat

Me 29 shkurt 2020, në, Prishtinë, Kosovë

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë trajnimit dotë shtjellohen këto tema:

  1. Zhvillimi i Platformës së Prokurimit Elektronik në Kosovë
  2. Shfrytëzimi i e-prokurimit nga Operatorët Ekonomik
  3. Regjistrimi i Operatorit Ekonomik
  4. Përgatitja dhe dorëzimi i ofertës
  5. Kërkesa për sqarime në dosjen e tenderit
  6. Kërkesa për rishqyrtim në Autoritetin Kontraktues
  7. Përgatitja dhe dorëzime i ankesës në OSHP
  8. Regjistrim praktik i pjesëmarrësve në sistemin e E-prokurimit

Të gjitha këto shpjegohen në praktikë hap pas hapi që të jenë sa më të kuptueshme për pjesëmarrsit.

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Trajnimi i tillë ju dedikohet të gjitha bizneseve private që veprojnë në Kosovë dhe jashtë saj, të cilët janë të        interesuar të aplikojnë në tendere publike në Institucionet e Rep. së Kosovës. Pas pjesëmarrjes në këtë trajnim pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të praktikojnë vetë,  funksionimin e sistemit të prokurimit elektronik  në Republikën e Kosovës.

 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 75 EURO.  Pagesa bëhet në ditën e trajnimit.

Në koston e trajnimit përfshihet:  dreka, me një pije,  2 pauza te kafes, ujë, gjatë trajnimit,  trajnimi një ditor materjali i trajnimit në kopje fizike, çertifikimi, TVSH-ja.

 

Informata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe konfirmimin e pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi 2 dite para mbatjes se trajnimit. Kompanit /pjesemarrsit duhet të paraqesin: listën e personave që dotë marrin pjes, numerin e telefonit dhe  numerin fiskal per kompani.

Trajnimi mbahet në zyret e KMI-se, Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër             restaurant “Pishat”, Prishtine,  10 000,  Republika e Kosovës

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të kontaktoni në kontaktet e mëposhtme: Tel: 038 24 77 42, Mob: +383 44 312 601, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com,              kmi@kmi-rks.com,  kosovomanagementinstitute@gmail.com, apo web faqës: www.kmi-rks.com.

Shkarko ftesen: E-PROKURIMI OK

 

Tags:
Comments